نقاشی سه پایه ای

نقاشی سه پایه ای
  • اصطلاح مرتبط بوم
  • تاریخ ایجاد: 24 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 24 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/3402