نخستین، ابتدایی

نخستین، ابتدایی
  • تاریخ ایجاد: 28 - آوریل - 2017
  • تغییریافته: 28 - آوریل - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 28 - آوریل - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7328