شاپوی ژاندارم

شاپوی ژاندارم
  • تاریخ ایجاد: 02 - سپتامبر - 2015
  • تغییریافته: 23 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 02 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(قصیدیان 1389)

Transliteration

سکوی برداشته ی منحنی به شکل کلاه پلیس در فرانسه قدیم

http://archwort.dainst.org/fa/term/95