متقارب

متقارب
  • تاریخ ایجاد: 23 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 23 - سپتامبر - 2015
یادداشت موضوعی

(قصیدیان 1389)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1036