مته ی کوچک

مته ی کوچک
  • تاریخ ایجاد: 23 - سپتامبر - 2015
  • تغییریافته: 03 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 03 - دسامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/1059