سنگ بابا قوری

سنگ بابا قوری
  • تاریخ ایجاد: 26 - سپتامبر - 2015
  • تغییریافته: 21 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 26 - سپتامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1163