پاره‌ سفال

پاره‌ سفال
  • تاریخ ایجاد: 28 - سپتامبر - 2015
  • تغییریافته: 13 - دسامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 28 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(مرزبان، معروف:1380)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1264