پیچ

پیچ
  • اصطلاح مرتبط تاب
  • تاریخ ایجاد: 08 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 08 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/1412