میله

میله
  • اصطلاح مرتبط شمش
  • تاریخ ایجاد: 09 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 09 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1695