درشت نی

درشت نی
  • تاریخ ایجاد: 11 - اکتبر - 2015
  • تغییریافته: 11 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 11 - اکتبر - 2015
یادداشت موضوعی

استخوان ضخیم تر و قوی تر در ساق پا

http://archwort.dainst.org/fa/term/1944