گورهای کانونی

گورهای کانونی
  • تاریخ ایجاد: 13 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 13 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(عبدی:1393)

http://archwort.dainst.org/fa/term/2131