دستور شکلی

دستور شکلی
  • تاریخ ایجاد: 18 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 18 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(عبدی:1393)

http://archwort.dainst.org/fa/term/2455