محیط مصنوع

محیط مصنوع
  • تاریخ ایجاد: 20 - اکتبر - 2015
  • تغییریافته: 28 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 20 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(طالبیان، بهاری:1386)

http://archwort.dainst.org/fa/term/2974