پس از هجرت

پس از هجرت
  • تاریخ ایجاد: 23 - اکتبر - 2015
  • تغییریافته: 27 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 23 - اکتبر - 2015
یادداشت موضوعی

A.H

یادداشت کتابشناسی

(مرزبان، معروف:1380)

http://archwort.dainst.org/fa/term/3249