متروک

متروک
  • تاریخ ایجاد: 22 - سپتامبر - 2015
  • تغییریافته: 22 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 22 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(ملک شهمیرزادی 1376)

http://archwort.dainst.org/fa/term/358