مواد

آیا یک فرا اصطلاح است؟

مواد
  • تاریخ ایجاد: 13 - نوامبر - 2015
  • تغییریافته: 13 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 13 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/4319