گونه های آثار

آیا یک فرا اصطلاح است؟

گونه های آثار
  • تاریخ ایجاد: 19 - نوامبر - 2015
  • تغییریافته: 09 - ژانویه - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 19 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/4891