مبادله پذیری

مبادله پذیری
  • تاریخ ایجاد: 26 - نوامبر - 2015
  • تغییریافته: 26 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 26 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/5080