درازای شیب، طول شیب

درازای شیب، طول شیب
  • تاریخ ایجاد: 17 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 17 - اکتبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6517