سن مقطع

سن مقطع
  • تاریخ ایجاد: 26 - اکتبر - 2016
  • تغییریافته: 26 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 26 - اکتبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6573