گورهای اتاقک شکل نوسنگی شمال و مرکز فرانسه

گورهای اتاقک شکل نوسنگی شمال و مرکز فرانسه
  • تاریخ ایجاد: 31 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 31 - اکتبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6624