پنجره گلسرخی

پنجره گلسرخی
  • تاریخ ایجاد: 14 - ژانویه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 14 - ژانویه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7031