دستآس زینی شکل

دستآس زینی شکل
  • تاریخ ایجاد: 15 - ژانویه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 15 - ژانویه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7035