صندلی

صندلی
  • تاریخ ایجاد: 22 - ژانویه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 22 - ژانویه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7062