ترتیب زمانی

ترتیب زمانی
  • تاریخ ایجاد: 14 - مه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 14 - مه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7512