کهن فلزگری

کهن فلزگری
  • تاریخ ایجاد: 08 - نوامبر - 2015
  • تغییریافته: 22 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 08 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/4075