الیاف

الیاف
  • تاریخ ایجاد: 14 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 14 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/4397