آرد

آرد
  • اصطلاح مرتبط آس
  • اصطلاح مرتبط گندم
  • تاریخ ایجاد: 22 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 08 - نوامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/899